ขับเคลื่อนโดย Blogger.

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

Reserved wordReserved word (คำสงวน)

คำสงวน (Reserved  Word)
         เป็นคำเฉพาะที่ภาษาปาสคาลได้สร้างหรือกำหนดขึ้นมา  เพื่อใช้ในตัวภาษาโดยเฉพาะ
ซึ่งผู้เขียนโปรแกรมไม่สามารถนำไปใช้เป็นชื่อ (Indentifiers) ได้เช่น  ไม่สามาถนำไปใช้เป็นดตัวแปร (Variables) หรือชื่อโปรแกรมได้ เป็นต้น                    
         ในภาษาปาสคาล  ถ้าเป็นคำสงวน (Reserved  Word) มักนิยมเขียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่  เพื่อให้มีความแตกต่างจากชื่อ (Indentifiers) ตัวอื่น ๆ (แต่การเขียนด้วยตัวเล็กก็สามารถเขียนได้โดยไม่ถือว่าผิดกฏเกณฑ์)

คำสงวนสำหรับภาษาซีมาตรฐาน (Standard C) มีทั้งหมด 32 คำ ดังนี้
auto 
break
case 
char 
const   
continue
default 
do      
double
else  
enum  
extern
float
for  
goto 
if   
int     
long    
register
return  
short 
signed
sizeof
static
struct 
switch 
typedef
union  
unsigned
void
volatile
while

   และอีก 32 คำที่เพิ่มมาสำหรับ C++ ได้แก่
asm        
bool       
catch      
class      
const_cast 
delete     
dynamic_cast 
explicit     
false        
friend       
inline       
mutable      
namespace 
new       
operator  
private   
protected 
public    
reinterpret_cast 
static_cast      
template         
this             
throw            
true             
try
typeid
typename
using
virtual
wchar_t

งานเขียนโปรแกรม

รูปภาพงานเขียนโปรแกรม ชิ้นที่ 1

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Flowchart

ผังงาน (Flowchart)
 
                                                     ตัวอย่างผังงานระบบไฟแดง
 
ความหมายของผังงาน
ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า
ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)
คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)
คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์
ประโยชน์ของผังงาน
1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)
2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language)
 สัญลักษณ์ของผังงาน

การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง หรือ การโปรแกรมโครงสร้าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ผมขอตอบอย่างสั้น ๆ ว่าทุกภาษาต้องมีหลักการ 3 อย่างนี้คือ การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision) และ การทำซ้ำ(Loop) แม้ตำราหลาย ๆ เล่มจะบอกว่า decision แยกเป็น if กับ case หรือ loop นั้นยังแยกเป็น while และ until ซึ่งแตกต่างกัน แต่ผมก็ยังนับว่าการเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้างนั้น มองให้ออกแค่ 3 อย่างก็พอแล้ว และหลายท่านอาจเถียงผมว่าบางภาษาไม่จำเป็นต้องใช้ Structure Programming แต่เท่าที่ผมศึกษามา ยังไม่มีภาษาใด เลิกใช้หลักการทั้ง 3 นี้อย่างสิ้นเชิง เช่น MS Access ที่หลายคนบอกว่าง่าย ซึ่งก็อาจจะง่ายจริง ถ้าจะศึกษาเพื่อสั่งให้ทำงานตาม wizard หรือตามที่เขาออกแบบมาให้ใช้ แต่ถ้าจะนำมาใช้งานจริง ตามความต้องการของผู้ใช้แล้ว ต้องใช้ประสบการณ์ในการเขียน Structure Programming เพื่อสร้าง Module สำหรับควบคุม Object ทั้งหมดให้ทำงานประสานกัน

1. การทำงานแบบตามลำดับ(Sequence) : รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดคือ เขียนให้ทำงานจากบนลงล่าง เขียนคำสั่งเป็นบรรทัด และทำทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด สมมติให้มีการทำงาน 3 กระบวนการคือ อ่านข้อมูล คำนวณ และพิมพ์
2. การเลือกกระทำตามเงื่อนไข(Decision or Selection) : การตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไขคือ เขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าไปเลือกกระทำ โดยปกติจะมีเหตุการณ์ให้ทำ 2 กระบวนการ คือเงื่อนไขเป็นจริงจะกระทำกระบวนการหนึ่ง และเป็นเท็จจะกระทำอีกกระบวนการหนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อนมากขึ้น จะต้องใช้เงื่อนไขหลายชั้น เช่นการตัดเกรดนักศึกษา เป็นต้น ตัวอย่างผังงานนี้ จะแสดงผลการเลือกอย่างง่าย เพื่อกระทำกระบวนการเพียงกระบวนการเดียว
3. การทำซ้ำ(Repeation or Loop) : การทำกระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการทำซ้ำเป็นหลักการที่ทำความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา จะไม่แสดงภาพอย่างชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนาการด้วยตนเองวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Algorithm

Algorithm

การทอดไข่                          
อุปกรณ์ที่ใช้
1. กระทะ
2. น้ำมัน
3. ไข่
4. ตะหลิว
5. ถ้วย
6.เตาแก๊ส
7.จาน
วิธีทอด
1.เปิดเตาแก๊ส
2.วางกระทะ
3.ใส่น้ำมันลงในกระทะ
3.รอให้น้ำมันเดือด
4.ตอกไข่
5.ไข่ใส่ลงไปในถ้วย
6.ตีไข่
7..ใส่ไข่ลงในกระทะ
8.ใช้ตะหลิวกลับไข่ให้สุก
9.นำไข่ใส่จาน
การซักผ้าให้สะอาด
อุปกรณ์ที่ใช้
1.ผงซักฟอก
2.ผ้าที่ไม่สะอาด
3.เครื่องซักผ้า
วิธีซัก
1.เตรียมผ้า
2.ใส่ผ้าลงไปในเครื่องซักผ้า
3.ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องซักผ้า
4.เปิดเครื่องซักผ้า
5.นำผ้าที่ซักเสร็จขึ้นจากเครื่อง
6.แล้วไปตากที่ที่มีแสงแดด
7.เก็บผ้า

ประวัติภาษาซี

ประวัติภาษาซี


ภาษาซีเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1972 โดย Dennis Ritchie แห่ง Bell Labs โดยภาษาซีนั้นพัฒนามาจาก ภาษา B และจากภาษา BCPL
       ซึ่งในช่วงแรกนั้นภาษาซีถูกออกแบบให้ใช้เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมในระบบ UNIX และเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นในปี ค.ศ.1978 เมื่อ Brain Kernighan ร่วมกับ Dennis Ritchie พัฒนามาตรฐานของภาษาซีขึ้นมา คือ K&R (Kernighan & Ritchie) และทั้งสองยังได้แต่งหนังสือชื่อว่า "The C Programming Language" โดยภาษาซีนั้นสามารถจะปรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆได้

       ต่อ มาในช่วง ปี ค.ศ.1988 Ritchie และ Kernighan ได้ร่วมกับ ANSI (American National Standards Institute) สร้างเป็นมาตรฐานของภาษาซีขึ้นมาใหม่มีชื่อว่า "ANSI C"
ประวัติ ความเป็นมา ภาษา C-http://sorncomputer.com//picture/learning/programer/c/start/dennis-ritchie.gif
Dennis Ritchie

       ภาษา ซีนั้นจัดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรมที่นิยมใช้งาน ซึ่งภาษาซีจัดเป็นภาษาระดับกลาง (Middle-Level Language) เหมาะกับการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง (Structured Programming) โดยมีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างหนึ่งคือ มีความยืดหยุ่นมาก กล่าวคือ สามารถทำงาน กับเครื่องมือต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆได้ เช่น สามารถเขียนโปรแกรมที่มีความยาวหลายบรรทัดให้เหลือความยาว 2-3 บรรทัดได้ โดยมีการผลการทำงานที่เหมือนเดิมครับ

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

 
 
 
 
 ชื่อ     นาย   ศุภณัฐ      ไทยประสิทธิ์
 
               ม.5/3         เลขที่ 12
 
เกิดวันที่   9  พฤษภาคม   2539
 
อาหารที่ชอบ    ข้าวมันไก่ทอด
 
สีที่ชอบ  สีฟ้า  
 
วิชาที่ชอบ  คณิตศาตร์ 
 
อนาคตอยากเป็น  ครูสอนคณิตศาตร์